Inverclyde Gaelic Language Plan 2023/28

Inverclyde Council recognises the value and importance of Gaelic to Scotland and is committed to playing its part in helping sustain and develop Scotland’s national language. 

The Gaelic Language (Scotland) Act 2005, places a responsibility on public authorities to support Gaelic through the development and implementation of a Gaelic Language Plan.  The Inverclyde Gaelic Language Plan 2023/28 sets out how we will increase the visibility of Gaelic, promote its acquisition and learning and encourage its use locally to help safeguard its future in Scotland by adopting the over-arching principles of equal respect; an active offer and establishing a long-term vision for Gaelic within Inverclyde. 

The plan also details Inverclyde Council's commitment to the delivery of a number of strategic level actions, closely linked to the National Gaelic Language Plan 2023/28.  These are framed around the headings of:-

  • Increasing the use of Gaelic
  • Increasing the learning of Gaelic

Following a six week public consultation, the Plan was approved by Inverclyde Council's Policy and Resources Committee at its meeting on 1st February 2022 and was submitted to Bòrd na Gàidhlig for final assessment and approval. The Plan received Ministerial approval on 3rd July 2023 and is available to download in both English and Gaelic in the Documents section of this page.  

As part of the governance of the Plan, Inverclyde Council will submit an Annual Monitoring Report to Bòrd na Gàidhlig on the progress being made with its implementation. 

Plana Gàidhlig Inbhir Chluaidh 2023 – 28

Tha Comhairle Inbhir Chluaidh ag aithneachadh luach na Gàidhlig agus cho cudromach ’s a tha i do dh’Alba agus tha i airson a pàirt a ghabhail ann an cumail suas agus leasachadh cànan nàiseanta na h-Alba. 

Tha Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, a’ cur dleastanas air ùghdarrasan poblach taic a thoirt dhan Ghàidhlig tro bhith a’ deasachadh agus a’ cur an gnìomh Plana Gàidhlig.  Tha Plana Gàidhlig Inbhir Chluaidh 2023/28 a’ mìneachadh mar a chuireas sinn ri faicsinneachd na Gàidhlig, mar a bhrosnaicheas sinn togail agus ionnsachadh na Gàidhlig agus mar a bhrosnaicheas sinn cleachdadh na Gàidhlig gu h-ionadail gus cuideachadh le bhith ga dèanamh seasmhach an Alba san àm ri teachd tro bhith a’ gabhail ri bun-phrionnsapalan spèis co-ionann; tairgse ghnìomhach agus a bhith a’ stèidheachadh lèirsinn fad-ùine dhan Ghàidhlig taobh a-staigh Inbhir Chluaidh. 

Tha am plana cuideachd a’ toirt cunntas air rùn Comhairle Inbhir Chluaidh a bhith a’ lìbhrigeadh grunn ghnìomhan aig ìre ro-innleachdail, ceangailte gu dlùth ri Plana Nàiseanta na Gàidhlig airson 2023/28.  Tha iad air an cur fo na cinn a leanas:

  • A’ cur ri cleachdadh na Gàidhlig:
  • A’ cur ri ionnsachadh na Gàidhlig

Às dèidh co-chomhairleachadh poblach a mhair sia seachdainean, chaidh am Plana aontachadh le Comataidh Poileasaidh is Goireasan Comhairle Inbhir Chluaidh aig a’ choinneimh aca air 1 Gearran 2022 agus chaidh a chur a-steach gu Bòrd na Gàidhlig airson measadh deireannach agus aonta. Fhuair am Plana aonta ministreil air 3 Iuchar 2023 agus tha e ri luchdachadh a-nuas an dà chuid ann am Beurla agus Gàidhlig ann an earrann nan Sgrìobhainnean air an duilleig seo.  

Mar phàirt de riaghladh a’ Phlana, cuiridh Comhairle Inbhir Chluaidh Aithisg Sgrùdaidh Bhliadhnail gu Bòrd na Gàidhlig air an adhartas a thathar a’ dèanamh le bhith ga chur an gnìomh.