Gaelic Medium Education

Parents wishing to have their child educated through Gaelic Medium Primary Education should register their child between 8 January - 12 January 2024 to commence primary 1 in August 2024  (see the Related Links section on this page).

Should you wish home to school transport for your child please complete the transport application form. A link to this form can be found in the documents section.

Please note transport is provided for pupils residing within Inverclyde only.

Nursery and Primary Education

In Inverclyde, Gaelic Medium Education (GME) is available at Whinhill Primary School and Nursery Class. GME is open to everyone. To view the website, please refer to the Related Links section

Head Teacher/ Ceannard : Elizabeth Ruddy

Email address: inwhinhill@glowscotland.onmicrosoft.com

In Gaelic Medium Education pupils are taught through full immersion in the Gaelic language for the first three years of primary school. The immersion process is very important in helping children to acquire the language, and also means that children do not need to have Gaelic prior to starting their education.

After primary 3, English is gradually introduced through the medium of Gaelic. However, Gaelic remains the language of the classroom and all subjects across the curriculum are taught through Gaelic. When pupils reach the end of primary 7 their skills in both Gaelic and English will be at the same level.

There are many opportunities for children and young people to use and develop their language skills in a variety of settings out with the classroom. Children are immersed in the culture and history of the Gaelic language, through music, song and taking part in events locally and nationally such as the Inverclyde Music Festival, Glasgow Gaelic Drama Festival and The Royal National Mòd.

The school Annual Improvement Plan and Standards and Quality Report contain information on how the school is developing GME provision. In addition, parents are encouraged to become actively involved with the Parent Council. Further information on the Parent Council is available from the school office.

Secondary Education

Pupils who have been educated through the medium of Gaelic in primary school will progress onto the secondary Gaelic provision within Inverclyde Academy.

To view the school blog, please refer to the Related Links section.

Head Teacher/ Ceannard : Denise Crawford

Email address: ininverclydeac@glowscotland.onmicrosoft.com

Language Learning in Scotland: A 1+2 Approach

The Scottish Government’s policy, Language Learning in Scotland: A 1+2 Approach, is aimed at ensuring that every child has the opportunity to learn a modern language (known as L2 ) from P1 and a second modern language (known as L3) from P5 onwards until the end of the broad general education (S3).  Today’s children are growing up in a multilingual world and the ability to communicate effectively in social, academic and commercial settings is crucial if they are to play their full part as global citizens. The 1+2 approach to language learning establishes a new model for the learning and teaching of languages in Scottish schools for years to come. This approach may include the Gaelic language and establishments are encouraged to build this into their planning where appropriate.

Gaelic Adult Learning

Parents, Carers, Grandparents or other family members can also learn Gaelic so they can be involved in their children’s education via Community Learning and Development (CLD). CLD run adult learning Gaelic language classes for adults aged 16+.  More information can be found on the CLD website www.cldinverclyde.co.uk, or via email CLD.Admin@inverclyde.gov.uk or by telephone 01475 715450.

Inverclyde Gaelic Language Plan

Please find the link to Inverclyde Gaelic Language Plan in the Related Links section on the right hand side.

The Officer with overall responsibility for the plan’s delivery is Ruth Binks, Corporate Director, Education, Communities & Organisational Development.

Email address Corporate.Policy@inverclyde.gov.uk

The Scottish Government

The Scottish Government also has an important role for Gaelic education, in shaping policy and programmes, in approving key documents and in providing funding.

The Scottish Government also has budgets which support Gaelic education and these include Gaelic education grants to authorities, Gaelic schools capital fund, funding for Storlann, Streap, Go Gaelic, FilmG and other programmes. The Scottish Goverment contact regarding this is Stuart Pescodd stuart.pescodd@gov.scot 

For further information please contact Elaine McLoughlin on 01475 712850 or email admin.educationhq@inverclyde.gov.uk

 

Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig

Bu chòir do phàrantan a tha airson ’s gum faigh am pàiste oideachadh ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig aig ìre na bun-sgoile am pàiste a chlàradh eadar 8 Faoilleach is 12 Faoilleach 2024 gus tòiseachadh ann an clas 1 san Lùnastal 2024 (faic an earrann Ceanglaichean Co-cheangailte air an duilleig seo).

Ma tha thu ag iarraidh còmhdhail eadar dachaigh is sgoil airson do phàiste, lìon am foirm tagraidh airson còmhdhail.  Gheibhear ceangal ris an fhoirm seo ann an earrann nan sgrìobhainnean.

Thoir an aire gu bheil siubhal dhan sgoil air a thoirt do sgoilearan a tha a’ fuireach ann an Inbhir Chluaidh a-mhàin.

Foghlam Sgoil-àraich is Bun-sgoile

Ann an Inbhir Chluaidh, tha Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FtG) ri fhaighinn aig Bun-sgoil agus Sgoil-àraich Chnoc a’ Chonaisg. Tha FtG fosgailte do na h-uile. Gus an làrach-lìn fhaicinn, faic earrann nan Ceanglaichean Co-cheangailte.

Ceannard Sgoile: Elizabeth Ruddy

Seòladh puist-d: inwhinhill@glowscotland.onmicrosoft.com

Ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig tha sgoilearan air an teagasg tro làn bhogadh sa Ghàidhlig airson a’ chiad trì bliadhna den bhun-sgoil. Tha am pròiseas bogaidh air leth cudromach gus dèanamh cinnteach gun tog clann an cànan, agus tha e cuideachd a’ ciallachadh nach fheum Gàidhlig a bhith aig a’ chlann mus tòisich iad san sgoil.

Às dèidh clas 3 sa bhun-sgoil, thèid Beurla a thoirt a-steach mean air mhean tro mheadhan na Gàidhlig. Ach, is e a’ Ghàidhlig cànan an t-seòmair-sgoile fhathast agus tha a h-uile cuspair thar a’ churraicealaim air a theagasg tron Ghàidhlig. Nuair a ruigeas sgoilearan deireadh clas 7 sa bhun-sgoil bidh na sgilean aca ann an Gàidhlig agus Beurla aig an aon ìre.

Tha iomadh cothrom aig cloinn agus daoine òga gus na sgilean cànain aca a chleachdadh agus a thoirt air adhart ann an diofar shuidheachaidhean taobh a-muigh a’ chlas. Tha clann air am bogadh ann an cultar agus eachdraidh na Gàidhlig, tro cheòl, òrain agus a’ gabhail pàirt ann an tachartasan gu h-ionadail agus gu nàiseanta, leithid Fèis Chiùil Inbhir Chluaidh, Fèis Dràma Ghàidhlig Ghlaschu agus Am Mòd Nàiseanta Rìoghail.

Tha fiosrachadh ann am Plana Leasachaidh Bliadhnail na sgoile agus Aithisg Càileachd air mar a tha an sgoil a’ leasachadh FtG. Cuideachd, bithear a’ brosnachadh phàrantan gus a dhol an sàs gu gnìomhach ann an Comhairle nam Pàrantan. Gheibhear barrachd fiosrachaidh mu Chomhairle nam Pàrant bho oifis na sgoile.

Foghlam Àrd-sgoile

Thèid sgoilearan a fhuair foghlam tro mheadhan na Gàidhlig sa bhun-sgoil air adhart gu solar Gàidhlig àrd-sgoile ann an Acadamaidh Inbhir Chluaidh.

Gus blog na sgoile fhaicinn, thoir sùil air earrann nan Ceanglaichean Co-cheangailte.

Ceannard: Denise Crawford

Seòladh puist-d: ininverclydeac@glowscotland.onmicrosoft.com

Ionnsachadh Cànain ann an Alba: Dòigh-obrach 1+2

Tha poileasaidh Riaghaltas na h-Alba, Ionnsachadh Cànain ann an Alba: Dòigh-obrach 1+2, ag amas air dèanamh cinnteach gu bheil cothrom aig a h-uile pàiste gus nuadh-chànan ionnsachadh (ris an canar L2) bho BS1, agus dàrna nuadh-chànan ionnsachadh (ris an canar L3) bho BS5 air adhart, gu deireadh foghlam farsaing coitcheann (ÀS3).  Tha clann an latha an-diugh a’ fàs suas ann an saoghal ioma-chànanach agus tha an comas conaltradh èifeachdach a dhèanamh ann an suidheachaidhean sòisealta, acadaimigeach agus coimeirsealta ro-chudromach ma tha iad gu bhith a’ gabhail làn phàirt san t-saoghal mar shaoranaich chruinneil. Tha an dòigh-obrach 1+2 a thaobh ionnsachadh cànain a’ stèidheachadh modail ùr airson ionnsachadh agus teagasg chànanan ann an sgoiltean na h-Alba airson nam bliadhnaichean ri teachd. Faodaidh a’ Ghàidhlig a bhith mar phàirt den dòigh-obrach seo agus thathar a’ brosnachadh ionadan foghlaim gus seo a thoirt a-steach dhan phlanadh aca far a bheil sin iomchaidh.

Luchd-ionnsachaidh inbheach na Gàidhlig

Faodaidh pàrantan, luchd-cùraim, sean-phàrantan no buill eile den teaghlach Gàidhlig ionnsachadh cuideachd gus an urrainn dhaibh a bhith an sàs ann am foghlam an cuid chloinne tro Ionnsachadh is Leasachadh Coimhearsnachd (CLD). Bidh Ionnsachadh agus Leasachadh Coimhearsnachd a’ ruith Chlasaichean Gàidhlig do dh’inbhich, aois 16+.  Gheibhear barrachd fiosrachaidh air làrach-lìn Ionnsachadh is Leasachadh Coimhearsnachd aig www.cldinverclyde.co.uk, no tro phost-d, CLD.Admin@inverclyde.gov.uk no le bhith a’ fònadh gu fòn 01475 715450.

Plana Gàidhlig Comhairle Inbhir Chluaidh

Gheibhear ceangal ri Plana Gàidhlig Inbhir Chluaidh anns an earrainn Ceanglaichean Co-cheangailte air an làimh dheis.

’S i Ruth Binks, Stiùiriche Corporra, Foghlam, Coimhearsnachdan is Leasachadh Buidhne an t-Oifigear le uallach iomlan airson lìbhrigeadh a’ phlana.

Seòladh puist-d: Corporate.Policy@inverclyde.gov.uk

Riaghaltas na h-Alba

Tha àite cudromach aig Riaghaltas na h-Alba cuideachd ann am foghlam Gàidhlig, ann a bhith a’ cruthachadh poileasaidh agus phrògraman, ann a bhith ag aontachadh prìomh sgrìobhainnean agus ann a bhith a’ toirt seachad maoineachadh.

Tha buidseatan aig Riaghaltas na h-Alba cuideachd a tha a’ toirt taic do dh’fhoghlam Gàidhlig agus nam measg tha tabhartasan foghlaim Gàidhlig do dh’ùghdarrasan, maoin calpa sgoiltean Gàidhlig, maoineachadh airson Stòrlann, Streap, Go Gaelic, FilmG agus prògraman eile. ’S e Stuart Pescodd an neach-fios aig Riaghaltas na h-Alba airson seo, seòladh puist-d: stuart.pescodd@gov.scot 

Airson barrachd fiosrachaidh, cuir fios gu Elaine McLoughlin air 01475 712850 no cuir post-d gu: admin.educationhq@inverclyde.gov.uk